Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van www.werktgewoon.nl

Februari 2017

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Werkt gewoon en rechthebbenden zoals vermeld bij de broninformatie. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van WERKT GEWOON is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Werkt gewoon niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Werkt gewoon aanvaard geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. WERKT GEWOON geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaard op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Deze website is gebouwd met een dienstverlenend en informatief karakter ten behoeve van activiteiten welke samenhangen met de werkzaamheden welke door WERKT GEWOON worden uitgevoerd. Verwijzingen naar bovenliggende sites of verwijzingen naar gebruikte programmatuur welke beschikbaar zijn gesteld vallen onder de respectievelijke eigenaren / eigendomsrechten. De verantwoording van WERKT GEWOON hiervoor beperkt zich uitsluitend tot de bouw, hosting, onderhoud en technische aanpassing van de website www.werktgewoon.nl

Informatie hierover kan worden opgevraagd bij:

Michel Dubois

Stenograaf 1 | 6921 EX Duiven | info@werktgewoon.nl

© 2017 werktgewoon.nl